"Об организации приема в Уфимский филиал Финуниверситета